Дата публикации: 02.08.2017 15:30
Дата изменения: 02.08.2017 17:07

Әдеп жөніндегі уәкіл

Абдуллина Нағипа Аныққызы -Алматы облысы бойынша мемлекеттік кірістер Департаментінің Мемлекеттік қызмет көрсету басқармасының басшысы.

Әдеп жөніндегі уәкілдің негізгі функциялары: әдеп нормаларын бұзудың профилактикасы,  мемлекеттік қызметшілерге әдеп нормаларын қолдану сұрақтары бойынша кеңес беру, мемлекеттiк қызметшiлердiң құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғау,  ұжымда жалпы қабылданған моральдық-әдептiлiк нормаларын қалыптастыру.

Сонымен қатар,  Әдеп жөнiндегi уәкiлге, қызметкерлермен байланыстаға әр азамат әлеуеттік мүдделер қақтығысы немесе басқада эдептік сұрақтар сипаты бойынша кеңес алу ұшін жүгінуіне болады.    

Байланыс ақпараты:

Талдықорған қаласы, Жансүгіров көшесі, 113, 308 каб, тел. 8 7282 24-41-70.

Азаматтарды қабылдау әр айдың бірінші сәрсенбісінде алдын-ала жазылу арқылы жұргізіледі.

 

 

Уполномоченный по этике

 

Абдуллина Нагипа Аныковна – руководитель Управления государственных услуг Департамента государственных доходов по Алматинской области.

Основные функции уполномоченного по этике: профилактика нарушений этических норм, консультация государственных служащих по вопросам применения этических норм, защита прав и интересов государственных служащих, формирование позитивного морально-психологического климата в коллективе.

Кроме того, за консультацией к уполномоченному по этике может обращаться каждый гражданин, контактирующий со служащими в случае потенциального конфликта интересов или других вопросов этического характера.

Контактная информация:

г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 113, каб. 308, тел. 8 7282 24-41-70

Прием граждан осуществляется в первую среду каждого месяца по предварительной записи.